College

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W of college) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

In Westerveld bestaat het college uit vier personen: de burgemeester en drie wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt de leden van het college.

Naast de burgemeester zijn drie wethouders lid van het college. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, de gemeenteraad benoemt de wethouders.

Vorming

Het college wordt gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. Als de verschillende politieke partijen het met elkaar eens zijn over de samenstelling van het college, stellen ze samen een coalitieakkoord op. In dit akkoord staan de plannen die de coalitiepartijen willen laten uitvoeren door het college in de komende vier jaar.

In maart 2022 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen geweest. De coalitiepartijen Duurzaam Sterk Westerveld, VVD Westervelkd en CDA Westerveld hebben op dinsdag 31 mei 2022 het coalitieakkoord 'Bouwen aan de toekomst' gepresenteerd en op woensdag 8 juni 2022 zijn de wethouders H. Doeven (DSW), J.T. Boonstra (CDA) en R. Vedder (VVD) benoemd. Henk Doeven van Duurzaam Sterk Westerveld neemt voor een tweede bestuursperiode zitting in het college.

Uitvoering

Het college vergadert elke dinsdagochtend onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar; de besluitenlijsten wel. In het college behartigen de wethouders en de burgemeester ieder een aantal beleidsterreinen die samen zijn of haar 'portefeuille' vormen. Het voltallige college blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke beleid.

Naar de portefeuilleverdeling

Contact

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? U kunt een afspraak maken voor een overleg overdag of tijdens de avondopenstelling, via het Bestuurssecretariaat, te bereiken via het algemene nummer 14 0521.

Bezoeken en ontvangsten

Uitnodigingen voor het college die betrekking hebben op jubilea, openingen, uitnodigingen, ontvangsten etcetera kunt u schriftelijk richten aan het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte.