College

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W of college) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

In Westerveld bestaat het college uit vier personen: de burgemeester en drie wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt de leden van het college.

Naast de burgemeester zijn drie wethouders lid van het college. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, de gemeenteraad benoemt de wethouders.

Vorming

Het college wordt gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. Als de verschillende politieke partijen het met elkaar eens zijn over de samenstelling van het college, stellen ze samen een coalitieakkoord op. In dit akkoord staan de plannen die de coalitiepartijen willen laten uitvoeren door het college in de komende vier jaar.

In maart 2018 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen geweest. De coalitiepartijen Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen hebben op dinsdag 8 mei 2018 het coalitieakkoord Grensverleggend besturen gepresenteerd en op woensdag 16 mei 2018 werden de wethouders W.J.N.M. de Jong (Progressief Westerveld), H. Doeven (DSSW-SW) en J.Y.A. de Haas (Gemeentebelangen) geïnstalleerd. De heer de Jong heeft op 17 juli 2019 aangegeven, te stoppen als wethouder en is Progressief Westerveld uit de coalitie getreden. Na een informatie- en formatieperiode is op 17 oktober 2019 het coalitieakkoord Grensverleggend besturen 2.0 (PDF - 814 kB) gepubliceerd van de coalitiepartijen DSSW-SW, VVD en Gemeentebelangen. Op dinsdagavond 29 oktober 2019 is wethouder K.H. Smidt (VVD) geïnstalleerd. 

Uitvoering

Het college vergadert elke dinsdagochtend onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar; de besluitenlijsten wel. In het college behartigen de wethouders en de burgemeester ieder een aantal beleidsterreinen die samen zijn of haar 'portefeuille' vormen. Het voltallige college blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke beleid.

Naar de portefeuilleverdeling

Contact

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? U kunt een afspraak maken voor een overleg overdag of tijdens de avondopenstelling, via het Bestuurssecretariaat, te bereiken via het algemene nummer 14 0521.

Bezoeken en ontvangsten

Uitnodigingen voor het college die betrekking hebben op jubilea, openingen, uitnodigingen, ontvangsten etcetera kunt u schriftelijk richten aan het college van B&W, Postbus 50, 7970 AB Havelte.