Zienswijze, bezwaar en klachten

U heeft diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk handelen of beleid.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Bezwaar of beroep tegen omgevingsvergunning

  Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt.

 • Zienswijze kenbaar maken

  U kunt uw zienswijze over gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Wet open overheid (Woo)-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.


 • Agenda bezwaarschriftencommissie

  Twee weken voorgaand aan een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie publiceert de gemeente de agenda (onder voorbehoud van wijzigingen).