Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de tijdelijke noodopvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Diever. Als u nog andere vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Noodopvang voor amv 

 • Wat gaat er gebeuren in Hotel Cafe Restaurant Berk En Heuvel aan de Bosweg 19 te Diever?
  Vanaf 17 april 2023 worden in het voormalig hotel Berk en Heuvel aan de Bosweg in Diever voormalig hotel maximaal 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) opgevangen. Dit zijn vluchtelingen in de leeftijd van 15-17 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of volwassenen en vroegen hier asiel aan. De vraag naar opvangplekken voor deze specifieke doelgroep is erg groot. De opvang en begeleiding van deze jongeren is in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

 • Waarom in Diever?
  In Nederland is er een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het COA is daarom met spoed op zoek naar locaties waar extra opvangplekken gerealiseerd kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen. Deze heeft het COA gevonden in voormalig hotel Berk en Heuvel in Diever.  
  De locatie aan de Bosweg 19 in Diever is geschikt voor de opvang van amv. De locatie voldoet aan alle vereisten die gesteld worden aan de opvang van een groep van deze orde van grootte. Het COA heeft het college van burgemeester en wethouder verzocht mee te werken aan deze opvang.

 • Waar komen deze jongeren vandaan? 
  De jongeren komen hoofdzakelijk uit Syrië gevolgd door Eritrea, Afghanistan en Somalië. 
   
 • Voor hoelang worden de jongeren in Diever opgevangen? 
  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de jongeren hier voor een periode van 2 jaar opvangen. 
   
 • Gaan de jongeren ook naar school? 
  Ja, de jongeren vallen onder de leerplichtwet en gaan naar een Internationale Schakel Klas (ISK). Het schoolbestuur van Stad en Esch orienteert zich momenteel of een ISK in Diever realiseerbaar is.
   
 • Is het besluit voor de opvang van deze jongeren definitief?
  Ja, het besluit is genomen. Het college van b&w is van mening dat gemeente Westerveld ook vanuit humaan en maatschappelijk oogpunt een steentje bij moet dragen in de opvang van asielzoekers. Aan de andere kant ligt er ook een opdracht van Rijksoverheid die door gemeenten ingevuld moet worden. 
   
 • Is de gemeenteraad op de hoogte van het besluit van het college om deze jongeren op te vangen?
  Ja, de gemeenteraad is ingelicht.
   
 • Kan ik iets betekenen voor de opvang van asielzoekers?
  Zodra de opvang gerealiseerd is en de jongeren enigszins gesetteld zijn, zal het COA ook zelf met organisaties en verenigingen in contact treden om te kijken welke mogelijkheden er voor de jongeren zijn en wellicht is er ook behoefte aan activiteiten op de locatie zelf. Als u iets wilt betekenen, dan kunt u ook met de locatie contact opnemen via diever@coa.nl.
   
 • Wilt u meer weten of heeft u vragen?
  U kunt uw vragen aan het COA stellen per mail via diever@coa.nl. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via info@gemeentewesterveld.nl.
  Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord 
  Ook op de site van het COA www.coa.nl leest u veel informatie.

Noodopvang voor amv - de praktijk

 • Hoe werkt een amv-opvang in de praktijk?
  Op de opvang biedt het COA individuele begeleiding, vrijetijdsactiviteiten en 24 uurs begeleiding. De begeleiding wordt gedaan door COA-personeel dat 24 uur per dag de jongeren op de locatie begeleid. Alle kinderen hebben een mentor en vallen onder de voogdij van stichting Nidos. De jongeren mogen niet meer of minder dan jongeren die thuis in een gewone gezinssituatie wonen. De mentor leert de jongere o.a. normen en waarden, hoe je voor jezelf moet zorgen en wat verantwoordelijkheden zijn. Dat is niet vrijblijvend. 
   
 • Wat doen de mentoren precies?
  Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst. Dit is echt op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zelfzorg en hygiëne, omgangsregels tot aan juridische vraagstukken. Dit doen ze door samen de huidige vaardigheden in kaart te brengen, ontwikkeldoelen te formuleren en deze om te zetten in een begeleidingsplan. De doelen stemmen ze af met de Nidos-jeugdbeschermer. De jongeren werken onder begeleiding van hun mentor aan de doelen en kunnen zo hun zelfstandigheid vergroten. Het COA toetst regelmatig of de jongeren zich veilig voelen, want alleen dan kunnen zij zich goed ontwikkelen. Ook spreken de mentoren jongeren zo nodig aan op ongewenst gedrag op zowel binnen als buiten de locatie. 
 • Zijn er speciale programma’s voor de dagbesteding? 
  Naast school worden er ook ook educatieve (bijv. OV-training, verkeerslessen, kooklessen, voorlichtingen enz. ) en recreatieve activiteiten aangeboden als dagbesteding. De activiteiten worden door het COA georganiseerd en vaak in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. 
 • Tot hoe laat kunnen de jongeren naar buiten? 
  De jongeren zijn vrij om het terrein op en af kunnen. Het COA stuurt er wel op aan dat jongeren tijdig binnen zijn en maken hier afspraken over met hen. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. De huisregels hebben betrekking op de regels binnen het huis. Als er signalen zijn dat jongeren zonder opgaaf van reden op latere tijden het terrein verlaten of binnen komen, leidt dat tot een gesprek met de medewerkers. 
 • Mogen de jongeren het terrein verlaten?
  Ja, de jongeren mogen het terrein verlaten. Ze moeten zich wel houden aan de huisregels van het COA en de normale omgangsvormen, wetten en gewoonten die in Nederland  gelden. De begeleiding ziet hier op toe en spreekt de jongeren aan op afwijkend gedrag.
   
 • Wat wordt er gedaan om mogelijk overlast tegen te gaan?
  Indien er sprake is van ernstige overlast of aanhoudende overlast heeft het COA een maatregelenbeleid. Ook wordt er in dit soort gevallen nauw samengewerkt met de politie (wijkagent) en de voogdijorganisatie Nidos.
  Er is op de locatie 24/7 beveiliging en begeleiding aanwezig. De locatie is 24 uur bereikbaar via mailadres Diever@coa.nl of FMNDieverPOABeveiliging@coa.nl (beveiliging). 
   
 • Wie betaalt de kosten?
  Het Rijk draagt zorg voor alle kosten rond de opvang, ook voor alle samenhangende extra faciliteiten en diensten. 

Belangrijke websites