Natuurvergunning

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is daardoor het nodige veranderd op het gebied van vergunningverlening. De Omgevingswet spreekt van "activiteiten" en regelt dus ook activiteiten die te maken hebben met de natuur. Dit gaat dan over dieren en planten in het wild en in gebieden waarin ze leven. Het doel van de regels is het beschermen van soorten en gebieden. Voor meer informatie kunt u gaan naar Activiteiten natuur | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt. Dat zijn toestemmingen waar de provincie Drenthe het bevoegd gezag is. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een (bouw)plan kunt u ook het onderdeel flora en fauna aanvragen. Het aanvragen van deze activiteit binnen de omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket: Home - Omgevingsloket (overheid.nl)

In de nieuwe Omgvingswet en bijbehorende besluiten staat aangegeven dat je als initiatiefnemer een algemene zorgplicht hebt. Bij een aanvraag omgevingsvergunning moet je bijvoorbeeld aangeven welke maatregelen er worden genomen om stikstofemissies te beperken. 

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project toestemming nodig is. Kijk ook voor meer informatie. op de site van de provincie via Natuurbescherming in Drenthe - Provincie Drenthe