Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

Kosten

  • Bezwaarschrift: Bij het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten aan verbonden.
  • Beroepschrift: Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Aanvraag

Bezwaarschrift indienen

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u:

Online

Via het formulier bezwaar gemeentelijke belastingen. Dit formulier kunt u invullen, uitprinten, ondertekenen en daarna opsturen naar de gemeente.

Schriftelijk

U stuurt uw ondertekende bezwaarschrift naar de gemeente. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • de motivering van u bezwaar (waarom en waartegen maakt u bezwaar?);
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
  • uw handtekening.

Machtiging

Dient iemand anders (bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur) het bezwaarschrift in? Dan moet u de indiener machtigen om dit voor u te doen. Deze machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

No cure no pay

In de pers verschijnen regelmatig berichten van dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor u bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde, omdat dit voor u als burger erg moeilijk zou zijn. Echter bezwaar maken is voor u altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Meestal werken dit soort bureaus op basis van “No cure, no pay”. Dit betekent dat als zij geen resultaat voor u bewerkstellingen u er ook niet voor hoeft te betalen. Als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente (gemeenschap) de wettelijke kostenvergoeding. Meer over dit onderwerp kunt u hier lezen.

Ontvangstbevestiging

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Indien u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Financiën/Belastingen om te na te gaan of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Ook belasting betalen bij bezwaar maken

Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. Wij adviseren u dan ook om het aanslagbedrag te betalen binnen de vervaldagen om zo te voorkomen dat wij invorderingskosten bij u in rekening moeten brengen. De termijnbedragen en de vervaldagen staan vermeld op het aanslagbiljet. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag uiteraard terug.

Hoogte belastingtarieven

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift gemeentelijke belastingen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.