Vervolgregeling noodfonds (energie-)lasten voor non-profit organisaties opengesteld

Het noodfonds (energie-)lasten is een vergoeding voor energielasten en/of overige gestegen exploitatiekosten van non-profitorganisaties in gemeente Westerveld.

Beschrijving

Het doel van het noodfonds is om non-profit organisaties te ondersteunen die te maken hebben met sterk verhoogde lasten. Het gaat om organisaties voor wie de eerdere uitvoeringsregel niet toereikend is geweest. Met deze vervolgregeling worden de organisaties geholpen die te maken hebben met de meeste kostenstijgingen en in een noodlijdende situatie verkeren. Met dit noodfonds stelt de gemeente Westerveld geld beschikbaar om deze organisaties financieel bij te staan.

Voorwaarden

Een organisatie* komt in aanmerking voor de subsidie wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Westerveld;
 • De organisatie heeft een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de gemeente Westerveld en ontvangt voor de uitvoering van de activiteiten jaarlijks een exploitatiesubsidie; 
 • De organisatie heeft minimaal 4 fulltime-equivalent (fte) in vast dienstverband voor de uitvoering van haar maatschappelijke taken; 
 • De organisatie is eigenaar van een pand of gebruikt een pand of een gedeelte daarvan van waaruit zij haar maatschappelijke taken uitvoert in de gemeente Westerveld;
 • De organisatie verkeert in een financieel noodlijdende situatie of dreigt daarin te komen in 2023 of 2024.

*Onder organisatie wordt verstaan: een non-profitorganisatie, namelijk een rechtspersoon zonder winstoogmerk die een maatschappelijk nut dient.

Aanvraag

Een aanvraag kon tot en met 12 december 2023 worden ingediend. Er is een subsidieplafond van € 400.000 voor 2023, waarbij het restant bedrag voor deze vervolg uitvoeringsregel nog € 222.744 is. Na 12 december 2023 worden alle ingediende aanvragen in samenhang beoordeeld. Bij het overschrijden van het subsidieplafond wordt de subsidie naar rato verdeeld onder de aanvragers.

Een aanvraag kunt u alleen schriftelijk bij de gemeente Westerveld indienen. Hiervoor moet u het volgende aanleveren:

 • Kamer van Koophandel nummer;
 • De begroting van de organisatie van 2023;
 • De meest recente financiële management rapportage van de organisatie van 2023;
 • De meest recente begroting van de organisatie voor 2024;
 • De vastgestelde jaarrekening 2022 van de organisatie, inclusief de balans;
 • Een beschrijving van de financieel noodlijdende situatie, waaruit blijkt dat de organisatie onvoldoende eigen middelen heeft.

Meer informatie

Bekijk de Uitvoeringsregel vervolg noodfonds energielastenn en aanvullende inflatie compensatie voor non-profit organisaties gemeente Westerveld.