Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor zelfstandige ondernemers met een beperkt inkomen (alleen voor aanslagen die privé aan u zijn opgelegd).

Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB), riool- en waterzorgheffing en afvalstoffenheffing.

Aanvraag

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen (zie link bovenaan de pagina).

Zolang het kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, hoeft u nog niet te betalen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld of u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding.

Het is ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor gedeeltelijke kwijtschelding. In dat geval worden de verschuldigde bedragen en de vervaltermijnen in de uitspraak vermeld.

Automatische kwijtschelding

Wanneer u vorig jaar in aanmerking bent gekomen voor volledige kwijtschelding en als u toestemming heeft verleend voor de geautomatiseerde toets, dan controleert de gemeente of u voor het komende belastingjaar weer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Gelijktijdig met de gemeentelijke aanslag of kort hierna, ontvangt u dan bericht of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen.

Kwijtschelding aanslagen van het waterschap

Aanvragen kwijtschelding voor waterschapsbelasting worden vanaf 2020 niet meer door de gemeente Westerveld behandeld. Voor de waterschapsbelasting moet u nu apart kwijtschelding aanvragen bij het GBLT. Zij zullen uw aanvraag in behandeling nemen. Gewoonlijk toetst het GBLT of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding van de waterschapsbelasting. De uitkomst van deze toets wordt vermeld op de belastingaanslag van het GBLT. Kijk voor meer informatie op de website van GBLT.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen geldt dat uw inkomen op of rond bijstandsniveau moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Kostendelersnorm

De gemeente is sinds 1 januari 2018 verplicht om de Kostendelersnorm toe te passen. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de samenstelling van uw huishouden. Dit kan van invloed zijn op de normbedragen.

Beslistermijn Kwijtscheldingsverzoeken

Voor het afhandelen van een kwijtscheldingsverzoek is geen wettelijke afhandelingstermijn opgenomen. Uw kwijtscheldingsverzoek wordt binnen het jaar van indienen afgehandeld. Wij streven er echter naar om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen.