Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? of wilt u bijvoorbeeld een stuk grond of een gebouw anders gebruiken? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor activiteiten die bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu betreft. Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen.

Als u iets wilt doen in de leefomgeving, zoals (ver)bouwen, dan wordt dat in de Omgevingswet een activiteit genoemd. U kunt voor meerdere activiteiten één vergunning aanvragen. Dat bespaart u tijd en geld.

Met de omgevingsvergunning kunt u de volgende activiteiten aanvragen:

Aanvragen Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u online aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook meteen controleren of u echt een vergunning nodig hebt. Ook ziet u welke andere vergunningen u nog moet aanvragen.

Stappenplan

 1. U doet de vergunningcheck op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde website digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD-inlogcode nodig (voor bedrijven: uitsluitend nog eHerkenning). De indieningsvereisten vindt u iook via Home - Omgevingsloket (overheid.nl).
 3. Uw aanvraag wordt via het loket doorgestuurd naar de gemeente, de omgevingsdienst (milieu), de provincie of het rijk. Meestal is het de gemeente. U krijgt schriftelijk antwoord. 
 4. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning opgestuurd naar de aanvrager of indien van toepassing de gemachtigde (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 5. U maar ook anderen, kunnen bezwaar maken als u of anderen het niet eens zijn met de beslissing. Wij adviseren u dan ook vroegtijdig in overleg te gaan met de omgeving/uw buren over uw plan. 
Aanvraag ingediend voor 1 januari 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningsaanvraag gedaan via het Omgevingsloket Online? Tot 1 juli 2024 kon u deze aanvraag inzien via het Omgevingsloket Online. Sinds 1 juli 2024 is het Omgevingsloket online gesloten en kunt u hier geen gebruik meer van maken.  

Sinds 1 juli 2024 kunt u op twee manieren een aanvulling indienen:

 1. U kunt via info@gemeentewesterveld.nl een aanvulling doen met vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. Dit nummer staat in de ontvangsbevestiging. 
 2. U kunt gebruik maken van een apart formulier in dit Omgevingsloket: ‘Wabo aanvraag of besluit aanvullen - Informatie (Rijk)’ of 'Waterwet aanvraag of besluit aanvullen – informatie'
(Voor)overleg met gemeente (concept-aanvraag)

Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. Dit heet in het Omgevingsloket een conceptaanvraag. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het omgevingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Als het nodig is, worden plannen besproken op de zogenaamde omgevingstafel. Hier sluiten ook andere organisatie bij aan, bijvoorbeeld provincie, waterschap en mlieudienst.  

Lees hier meer over het vooroverleg.

Afhandeling
 • Binnen 8 weken behandelen we uw aanvraag omgevingsvergunning. Deze periode kan 1 keer maximaal 6 weken worden verlengd. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen voor bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen of de bouw van één woning. We publiceren uw aanvraag en het besluit op overheid.nl.
 • Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer: maximaal 6 maanden. De aanvraag ligt dan 2 keer ter inzage. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanvraag voor een activiteit waarbij het milieu belast wordt of om een aanvraag voor een rijksmonument. We publiceren uw aanvraag en het besluit op overheid.nl.
Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van uw plan. De leges zijn opgenomen in de legesverordening. Deze wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de actuele versie van de legesverordening verwijzen wij naar www.overheid.nl. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709735.

Heeft u vragen over de kosten, neem dan contact met ons op.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Vóór u gaat (ver)bouwen moet u nagaan of het bouwwerk onder de Wkb valt.

Melden als de bouw start en klaar is
 • U moet minimaal twee werkdagen voor aanvang melding doen van de start van de werkzaamheden;
 • Als de volledige bouw is afgerond moet u dit altijd melden.

Lees er hier meer over. 

Bouwvergunning monumenten

Vaak heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig. Wilt u werkzaamheden uitvoeren? Dan leest u hier meer informatie over vergunningen.

In sommige gevallen kunt u ook vrijstelling krijgen. Sinds 2012 zijn namelijk een groot aantal werkzaamheden bij en aan een monument vergunningvrij geworden. Wij raden u altijd aan, om uw werkzaamheden, ook onderhoudswerkzaamheden, voor te leggen aan de monumentenexpert van de gemeente of gebruik te maken van het monumentenspreekuur.

Lees er hier meer over.