Wet open overheid (Woo)-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid (de Woo) regelt het openbaar maken van informatie door de gemeente. Sommige informatie wordt door het gemeentebestuur zelf openbaar gemaakt, bijvoorbeeld op de website of op officielebekendmakingen.nl. Ook kunt u het gemeentebestuur op grond van de Woo vragen bepaalde informatie openbaar te maken. In uw verzoek omschrijft u welke informatie openbaar moet worden gemaakt. 

Kosten

De openbaarmaking van informatie op grond van de Woo is kosteloos. Voor de vervaardiging van kopieën van documenten kan het gemeentebestuur een redelijke vergoeding vragen, die de kostprijs van de verstrekte informatiedragers niet overstijgt. Dit is verder geregeld in de Legesverordening . U kunt de verordening ook vinden op wetten.nl.

Aanvraag

Een aanvraag of verzoek om informatie kan mondeling of schriftelijk worden gedaan. Om onduidelijkheid te voorkomen vragen wij verzoekers altijd om het verzoek schriftelijk te doen. Het is niet mogelijk een verzoek via e-mailbericht, telefoonbericht of een ander elektronisch middel te doen. 

Aandachtspunten voor uw Woo-verzoek

  • U kunt uw verzoek bij een bestuursorgaan indienen. Dit is bijvoorbeeld het college van B&W, de burgemeester of de gemeenteraad. Weet u het niet, stuur dan uw verzoek naar het college. Dan kijken wij waar het verzoek het beste kan worden behandeld. 
  • Het is handig om het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen nauwkeurig te beschrijven. U hoeft niet de specifieke documenten te noemen, maar het moet wel duidelijk zijn welke informatie u opvraagt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet bij de gemeente aanwezig zijn. Het maakt daarbij niet uit op wat voor manier die informatie is opgeslagen.
  • Het bestuursorgaan moet over de informatie beschikken.
  • Het verzoek moet betrekking hebben op publieke informatie.
  • Als blijkt dat uw verzoek bedoeld is voor een bestuursorgaan van een andere gemeente of een andere organisatie, dan stuurt het gemeentebestuur uw verzoek door.

De beslissing op uw Woo-verzoek

Het gemeentebestuur moet binnen vier weken een besluit nemen op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan in beginsel met twee weken worden verlengd. Als dit het geval is, laat het gemeentebestuur u dit schriftelijk en gemotiveerd weten. Als de gevraagde informatie over andere mensen of bedrijven gaat, kan het zijn dat wij die eerst vragen of er redenen zijn om die informatie niet openbaar te maken. Dat wegen wij dan mee met de beslissing op het Woo-verzoek.