Wet open overheid (Woo)-verzoek indienen

U kunt de gemeente vragen op grond van de Woo informatie openbaar te maken.

Ingediende verzoeken om informatie waarop na 30 april 2022 nog niet is beslist, worden
per 1 mei 2022 op grond van de Woo afgehandeld. Ook op bezwaarschriften waar ná 1 mei 2022 nog op moet worden beslist is de Woo van toepassing.

Kosten

De openbaarmaking van informatie op grond van de Woo is kosteloos. Voor de vervaardiging van kopieën van documenten kan de gemeente echter een redelijke vergoeding vragen, die de kostprijs van de verstrekte informatiedragers niet overstijgt.

Aanvraag

Een Woo-verzoek kan alleen schriftelijk, per post, worden ingediend. Bij de gemeente Westerveld is het niet mogelijkheid om mondeling of digitaal (per fax, e-mail, sms of op een andere elektronische manier) een Woo verzoek in te dienen.

Een “gewoon” verzoek om informatie kan wel mondeling of digitaal worden ingediend.

Als u een verzoek indient, moet u uw naam, adres en handtekening vermelden.

Aandachtspunten voor uw Woo-verzoek

  • U moet uw verzoek richten aan een bestuursorgaan. Dit is bijvoorbeeld het college van B&W, de burgemeester of de gemeenteraad.
  • U moet het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen nauwkeurig beschrijven. U hoeft niet de specifieke documenten te noemen, maar het moet wel duidelijk zijn welke informatie u wenst.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet daadwerkelijk aanwezig zijn. Het maakt daarbij niet uit op wat voor manier die informatie is opgeslagen.
  • Het bestuursorgaan moet over de informatie beschikken.
  • Het verzoek moet betrekking hebben op publieke informatie.
  • Als blijkt dat u uw verzoek aan een ander bestuursorgaan moet richten, dan heeft de gemeente de plicht om uw verzoek door te sturen.

De beslissing op uw Woo-verzoek

De gemeente neemt binnen vier weken een besluit op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan in beginsel met twee weken worden verlengd. Als dit het geval is, laat de gemeente u dit schriftelijk en gemotiveerd weten. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wet open overheid bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.