Uitleg omgevingsvergunning

Wat valt er onder een omgevingsvergunning?

Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, heeft u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook voor de activiteiten slopen, bomen kappen, een terrein aanpassen, een inrit aanleggen, een reclamebord plaatsen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten de omgevingsvergunning aanvragen.

Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

De Wabo en de omgevingsvergunning

De Wabo heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte, kortom ‘de omgeving’ en regelt met één vergunning de locatie- gebonden toestemmingen en vergunningen voor de volgende wetten:

 • Woningwet (bouwvergunning);
 • Gebruiksbesluit (vergunning en melding);
 • Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht verandering inrichting);
 • Wet ruimtelijke ordening (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning);
 • Monumentenwet (monumentenvergunning);
 • Mijnbouwwet (mijnbouwmilieuvergunning);
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen);
 • Diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (zoals de reclame-, inrit- en sloopvergunning, de aanlegvergunning en de kapvergunning);
 • Natuurbeschermingswet (vergunningen tot handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten);
 • Flora- en faunawet (ontheffing).

De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten als:

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten);
 • slopen;
 • maken van een uitrit;
 • brandveiligheid rond het gebruik van een gebouw;
 • bestemming van een terrein of gebouw;
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten);
 • aanleg activiteiten;
 • (af)graven van grond;
 • kappen van bomen;
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten);

Uitzonderingen

Naast de omgevingsvergunning moet u soms nog wel een apart melding doen. U kunt hierbij denken aan een milieumelding (de AMvB’s), een gebruiksmelding of een sloopmelding. De afgelopen jaren heeft de overheid namelijk de vergunningplicht voor een groot aantal activiteiten opgeheven, waardoor de activiteiten onder de 'meldingsplicht' zijn komen te vallen. Het gevolg hiervan is dat de omgevingsvergunning, met name voor ondernemers nog regelmatig dient te worden voorzien van een of meerdere meldingen. Deze meldingen gelden veelal als indieningsvereiste voor een aanvraag omgevingsvergunning indien deze betrekking hebben op hetzelfde 'project'. Houdt u er dus rekening mee dat het indienen van een melding een indieningsvereiste kan zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning.