Omgevingsvergunning

Wat valt er onder een omgevingsvergunning?

Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, heeft u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning nodig. Mogelijk moet u ook voor de activiteiten slopen, bomen kappen, aanpassen terrein, een inrit aanleggen, een reclamebord plaatsen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten de omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast wordt uw (ver)bouwplan of wijzigen van het gebruik getoetst aan het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan). Het kan zijn dat uw plan hier niet binnen past, in dat geval moet gekeken worden of alsnog meegewerkt kan worden. 

Als u meerdere activiteiten tegelijkertijd wilt uitvoeren dan kunt u deze in één aanvraag meenemen. 

Omgevingswet en de omgevingsvergunning

De Omgevingswet heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte, kortom ‘de omgeving’ en regelt met één vergunning de locatie- gebonden toestemmingen en vergunningen voor de volgende wetten:

De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten als:

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten);
 • slopen;
 • maken van een uitrit;
 • toegestaan gebruik van gronden en gebouwe (het omgevingsplan);
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten);
 • aanleg activiteiten;
 • (af)graven van grond;
 • kappen van bomen;
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten);
 • flora en fauna;
 • Natura 2000 gebied
 • aanpassingen waterhuishouding (bijvoorbeeld aanleggen dam, dempen sloot);
 • jacht

Uitzonderingen

Naast de omgevingsvergunning moet u een melding doen. U kunt hierbij denken aan een milieumelding, melding brandveilig gebruik of een sloopmelding. Om na te gaan of u voor een activiteiten een vergunning of een melding nodig heeft, kunt u een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket via Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl) .