Wet milieubeheer

Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen of als u een bedrijf in werking heeft, krijgt u te maken met de Wet milieubeheer.

Deze wet is bedoeld om vervuiling, hinder en overlast van inrichtingen naar de omgeving en/of het milieu binnen wettelijke normen te houden. De wet bepaalt welke (wettelijke) instrumenten kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste zijn:

  • milieuplannen en -programma's,
  • milieukwaliteitseisen,
  • vergunningen,
  • algemene regels en
  • handhaving.

Voor alle bedrijven of activiteiten

De Wet milieubeheer (Wm) geldt voor vrijwel alle bedrijven of activiteiten in een omvang als zijnde bedrijfsmatig. Dit betekent dat in bepaalde gevallen de Wet milieubeheer ook van toepassing kan zijn als er alleen sprake is van hobbymatige activiteiten binnen een inrichting, maar de omvang wel een bepaalde grootte heeft.

Bedrijven moeten voldoen aan voorschriften om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voorschriften zijn voor de meeste bedrijven in algemene, landelijk geldende milieuregels vastgesteld. Dit zijn zogenaamde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s).