Begroting 2024: verder bouwen aan Westerveld

Voor 2024 heeft de gemeente Westerveld veel plannen. In de begroting zijn deze plannen financieel uitgewerkt en met het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad zijn de budgetten beschikbaar gesteld om deze plannen uit te voeren. De gemene deler van veel van de plannen is het leefbaar maken en houden van de dorpen en kernen in Westerveld.

Wethouder Jacob Boonstra, verantwoordelijk voor financiën, licht toe: ‘We willen graag dat het goed leven is in onze dorpen en kernen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er goede scholen zijn en dat er voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn, zoals dorpshuizen, zwembaden en sportlocaties. Daarom maken we in 2024 een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting en een visie voor maatschappelijke voorzieningen. Maar ook voldoende aanbod van winkels hoort bij levendige dorpen. Daarom voeren we in 2024 een onderzoek uit naar leegstaande winkelpanden en hoe we bloeiende winkels kunnen behouden voor de dorpskernen.

In Westerveld leven veel mensen van recreatie en toerisme. Maar ook natuur en woningbouw moeten voldoende ruimte krijgen: klimaat, energie, wonen, natuur en recreatie moeten met elkaar in balans zijn. Om die balans te bereiken schrijven we in 2024 een visie hoe recreatie en toerisme duurzaam kunnen groeien. Kortom, we hebben veel plannen om Westerveld nog mooier te maken. En dat doen we, niet onbelangrijk, met een sluitende begroting: we hebben voldoende geld om de plannen uit te voeren en eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Dat betekent dat we in 2024 met deze begroting verder kunnen bouwen aan de toekomst van Westerveld.’

Negatieve meerjarenbegroting op advies VNG

Voor 2024 en 2025 is de begroting sluitend, maar voor 2026 en 2027 heeft de gemeente Westerveld vooralsnog niet voldoende middelen. Wethouder Jacob Boonstra legt uit hoe dit komt: ‘Bij gedegen financieel beleid hoort de meerjarenbegroting sluitend te zijn. Normaal gesproken zouden we met een negatief resultaat voor de komende jaren op zoek gaan naar een oplossing door óf minder geld uit te geven óf meer inkomsten te krijgen. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben we het tekort op de meerjarenbegroting nu laten staan. Op die manier kunnen we, samen met de andere gemeenten van Nederland, aan het kabinet en de Tweede Kamer laten zien dat de financiën die we van het Rijk krijgen niet voldoende zijn voor het pakket aan taken dat we moeten uitvoeren.’

Begroting: digitaal en samenvatting

De gemeente publiceert de begroting ook digitaal. De begrotingsapp is het portaal voor de financiële documenten die iedereen kan raadplegen en is te bekijken op  https://westerveld.begrotingsapp.nl. Daarnaast zijn de belangrijkste onderdelen van de begroting samengevat in één overzicht, de infographic begroting 2024 (PDF - 16 MB).