College van B&W geeft gehoor aan oproep en stuurt brief aan Europese Commissie

Een brief met onderstaande tekst is vandaag vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld gestuurd aan de Europese Commissie. In deze brief uit het college haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Hiermee geeft het college gehoor aan de oproep van commissievoorzitter Ursula von der Leyen afgelopen maand. Ze vraagt lokale gemeenschappen en betrokken partijen data aan te leveren over de wolvenpopulatie en de impact.

De inhoud van de brief aan de Europese Commissie: 

“Geachte mevrouw Von der Leyen,

Sinds de terugkomst van de wolf in Drenthe in 2015, heeft de wolf zich ook in de gemeente Westerveld gevestigd. Jaarlijks neemt het aantal wolven toe, in 2022 zijn drie welpen en in 2023 zijn vijf welpen in onze gemeente geboren. Ook in onze buurtgemeenten verblijven wolven en zijn dit jaar vijf welpen geboren. 

Dankzij de prachtige omgeving met veel natuur, waaronder drie Natura 2000 gebieden, is onze gemeente zeer geliefd als woonplaats en zeer populair bij onze 1,1 miljoen gasten die hier overnachten en 1,4 miljoen dagbezoekers, die wij jaarlijks mogen verwelkomen. Zowel inwoners als toeristen maken gebruik van de vele wandel-, ruiter- en fietspaden in de natuur. Daarnaast heeft onze gemeente een sterke agrarische sector, met akkerbouw en veeteelt. Vele koeien, schapen, paarden en pony’s staan in de weilanden en begrazen de heidevelden die verspreid liggen binnen onze gemeente. 

De aanwezigheid van de wolf in onze gemeente heeft een aantal negatieve gevolgen. Zowel landbouwdieren als hobbydieren worden regelmatig aangevallen door de wolf. Dit zorgt voor onrust en verdriet bij de eigenaren. Ondanks het treffen van wolfwerende maatregelen, zien wij aanvallen binnen wolfwerende hekwerken, op schapen, maar ook op runderen en pony’s. Onze inwoners spotten regelmatig wolven ook in de bebouwde omgeving en tuinen. Inmiddels zijn wij op 9 juli 2023 in onze gemeente ook geconfronteerd met een aanval van de wolf op een mens. Na deze aanval zag de burgemeester zich genoodzaakt de wolf te laten doodschieten. 

De dieren die worden gedood of verwond en de confrontaties tussen mensen en wolven hebben een directe en diepgaande invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Wandelaars, ruiters en fietsers worden in onze drie natuurgebieden zeer regelmatig geconfronteerd met wolven. Hondenbezitters, ruiters en andere gebruikers zijn steeds meer terughoudend met het bezoeken van deze gebieden. Onze inwoners en bezoekers zijn erg bezorgd en voelen zich niet altijd veilig binnen onze gemeente. Dit leidt tot vergaande onrust. 

De onrust heeft ook economische gevolgen omdat een deel van de honderdduizenden bezoekers die wij  binnen onze gemeente verwelkomen wegblijven. Ook pensionstallingen zien dat eigenaren hun dieren niet langer in wolvengebied willen stallen en verliezen klanten. Dierhouders verkopen hun dieren om niet bang te hoeven zijn dat hun dieren worden aangevallen of stoppen met hun bedrijf na veelvuldig het slachtoffer te zijn geweest van aanvallen. 

Het gevoel van onveiligheid dat de vestiging van de wolf met zich meebrengt en angst voor eventuele aanvallen is groot. Dit blijkt uit de vele brieven en (telefoon)gesprekken van verontruste inwoners, als ook uit de bijeenkomst over de wolf op het gemeentehuis op 3 oktober 2022. Deze bijeenkomst die wij in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe hebben georganiseerd gaf bezorgde inwoners, geïnteresseerden en andere aanwezigen vorig jaar de gelegenheid hun zorgen te uiten en/of vragen te stellen. 

In het kader van openbare orde en veiligheid doet de burgemeester wat hij kan om de inwoners van de gemeente Westerveld te beschermen. Om dierhouders de gelegenheid te geven hun landbouw- en hobbydieren te beschermen gedoogt de gemeente daarnaast hekken die hoger zijn dan de landelijk toegestane norm (BOR). Toch kunnen wij deze zorgen, de angst en het verdriet op geen enkele wijze wegnemen. Ook kan niet worden voorkomen dat er interactie of confrontaties plaatsvinden waar de wolf en de mens elkaar treffen. 

Naast het leed van aangevallen dieren en gevoelens van onveiligheid bij onze inwoners zorgt de wolf voor een tweedeling in de publieke opinie. Enerzijds is het goed nieuws dat het zo goed met onze natuur gaat dat de wolf is teruggekeerd, anderzijds is er de angst voor dit roofdier zo dicht in de bewoonde wereld.
Vanuit de gemeente hebben wij geen bevoegdheden op het gebied van faunabeheer en de vergoeding van schades, of invloed op de beschermde status van de wolf. Deze bevoegdheden liggen onder meer bij de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese Unie. Wij hebben regelmatig contact met de provincie om de zorgen te bespreken die er in de samenleving zijn over de wolf. Ook hebben wij onze zorgen gedeeld met onze minister van LNV. 

Zowel in onze gemeente als ook bij de provincie Drenthe staat het onderwerp ‘wolf’ hoog op de agenda. Dit heeft er toe geleid dat er een motie van de provinciale staten over de beheersbaarheid van de wolf is aangenomen. Op landelijk niveau zijn er vele Kamervragen gesteld aan de minister over de wolf in Drenthe en de beheersbaarheid van de wolf. 

Naast een vergoedingsregeling voor schapen is er in onze provincie ook een regeling voor het beschermen van andere wolf-gevoelige dieren, zoals runderen, paarden, pony’s, waarbij de aanschaf van wolfwerende hekken wordt gesubsidieerd. Echter, deze wolfwerende hekken blijken in de praktijk niet afdoende, getuige de hoeveelheid aanvallen die binnen deze hekken plaatsvinden. 

Kortom, de vestiging van de wolf in Westerveld heeft een directe en ingrijpende impact op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij verzoeken uw commissie deze impact te erkennen en dit mee te nemen in uw verdere afweging.


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders “