Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Als de woonlasten te hoog zijn voor uw inkomen, dan kunt u proberen een starterslening te krijgen.

De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de starterslening. De lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Aanvraag

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een starterslening aanvragen door verschillende formulieren in te sturen. U kunt voor meer informatie ook een afspraak maken met het team Leefomgeving van de gemeente.

 • U vraagt een starterslening aan door een aanvraagformulier op te vragen via info@gemeentewesterveld.nl of via 14 0521. Dit formulier vult u in en stuurt u naar de gemeente.
 • Bij zowel een bestaande als een nieuwbouwwoning (door bijv. een projectontwikkelaar), dient de verkopende partij €2.000,00 aan de gemeente te betalen. De gemeente betaalt namelijk kosten om een starterslening te kunnen uitvoeren. Hiervoor vult u het formulier Overeenkomst starterslening 2013 (PDF - 39,5 kB) in. Onderteken dit formulier en stuur het samen met een kopie van het voorlopige koopcontract op naar de gemeente.
 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van het ingevulde aanvraagformulier en de overige stukken beoordeelt het SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. Het SVn stuurt een advies naar de gemeente. Vervolgens ontvangt u van de gemeente een toewijzings- of afwijzingsbrief.
 • Met de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een hypotheek aan bij een bank van uw keuze. De bank maakt een offerte die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief.
 • U stuurt een kopie van de getekende hypotheekofferte van de bank naar het SVn. U ontvangt van het SVn een offerte voor de starterslening. Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Rente en aflossing

Een starterslening is een 2e hypothecaire lening die alleen bedoeld is voor het kopen van een woning. De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na 3 jaar vindt een toets plaats om te kijken of uw inkomen voldoende is gestegen om te gaan beginnen met aflossen. Is dat niet het geval, dan wordt er na 2 jaar opnieuw gekeken. Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan rente en aflossing van de starterslening betalen. Bij verkoop van de woning lost u de starterslening af.

Voorwaarden

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:

 • U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
  • Sociale binding: u woont minimaal 1 jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige huurwoning) of een van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal 1 jaar in de gemeente gewoond.
  • Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal 1 jaar bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
 • U bent jonger dan 35 jaar.
 • De koopwoning kost maximaal € 185.000,00.
 • De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de gemeente Westerveld.
 • Als er sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere (gemeentelijke) stimuleringsregelingen, zoals grondprijsreductie.
 • Woningen die door corporaties rechtstreeks worden verkocht, komen niet in aanmerking voor een starterslening.
 • De verkoper van de betreffende woning betaalt € 2.000,00 aan de gemeente als tegemoetkoming en bijdrage in de gemeentelijke kosten. Dit bedrag dient bij het passeren van de akte bij de notaris gestort te zijn op bankrekeningnummer 28.50.79.085 ten name van de gemeente Westerveld onder vermelding van ‘bijdrage starterslening + naam starter + adres woning’.
 • U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Meer informatie