Grondzaken

De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

Verhuur van grond

De gemeente verhuurt een groot aantal percelen grond van uiteenlopende aard. Hiervoor sluiten wij kortlopende of langlopende contracten af.

Verkoop van gronden

Grondverkopen door de gemeente vinden in principe plaats onder de werking van de Algemene verkoopbepalingen voor bouwterreinen van de Gemeente Westerveld 2007 en Algemene verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de Gemeente Westerveld 2007.

Gronduitgifte (bouwkavels)

De gemeente geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen, voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen. Uitgifte vindt plaats op grond van de Regeling inzake de verkoop van bouwkavels. Zodra bouwkavels worden uitgegeven, publiceert de gemeente deze in De Westervelder. In deze publicatie staat wanneer de inschrijfperiode van start gaat, hoe lang deze duurt, welke informatie beschikbaar is en waar deze te verkrijgen is.

Snippergroen

Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak berm of plantsoen, is het wellicht mogelijk deze grond te kopen of te huren om uw tuin uit te breiden. Zo'n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.

Aankoop snippergroen

Als u grond wilt kopen, kunt u tot en met 31 maart van dit jaar een aanvraag indienen. De volgende maanden van het jaar wordt onderzocht of de grond verkocht kan worden. Bij deze beoordeling kijken we o.a. naar de groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Als u na 31 maart een aanvraagt indient, wordt deze in eerstvolgende jaar in behandeling genomen.

Meer informatie