Grondzaken

De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

Verhuur van grond

De gemeente verhuurt een groot aantal percelen grond van uiteenlopende aard. Hiervoor sluiten wij kortlopende of langlopende contracten af.

Verkoop van gronden

Grondverkopen door de gemeente vinden in principe plaats onder de werking van de Algemene verkoopbepalingen voor bouwterreinen van de Gemeente Westerveld 2007 en Algemene verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de Gemeente Westerveld 2007.

Gronduitgifte (bouwkavels)

De gemeente geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen, voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen. Zodra bouwkavels worden uitgegeven, publiceert de gemeente deze in De Westervelder. In deze publicatie staat wanneer de inschrijfperiode van start gaat, hoe lang deze duurt, welke informatie beschikbaar is en waar deze te verkrijgen is.

Snippergroen

Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak berm of plantsoen, is het misschien mogelijk deze grond te kopen of te huren om uw tuin uit te breiden. Zo'n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.

Meer informatie