Grondzaken

De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond van uiteenlopende aard en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

Verhuur van grond

De gemeente Westerveld verhuurt een groot aantal percelen grond van uiteenlopende aard. Hiervoor sluit zij contracten af die variëren van kortlopende tot langlopende termijnen.

Verkoop van gronden

Grondverkopen door de gemeente vinden in principe plaats onder de werking van de 'Algemene verkoopbepalingen voor bouwterreinen van de Gemeente Westerveld 2007' (vastgesteld d.d. 13 november 2007) en 'Algemene verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de Gemeente Westerveld 2007' (vastgesteld d.d. 13 november 2007).

Gronduitgifte (bouwkavels)

De gemeente geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen, voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen. Uitgifte vindt plaats op grond van de 'Regeling inzake de verkoop van bouwkavels'. Zodra bouwkavels worden uitgegeven, publiceert de gemeente deze in Da’s Mooi. In deze publicatie staat wanneer de inschrijfperiode van start gaat, hoe lang deze duurt, welke informatie beschikbaar is en waar deze te verkrijgen is.

Snippergroen

Grenst er aan uw perceel een strook openbaar groen? Misschien is het mogelijk deze strook te kopen, huren of in bruikleen te krijgen van de gemeente. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden. Als u nog vragen heeft, dan kunt contact opnemen met de gemeente Westerveld.

Aanvraagformulier

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het huren, kopen of gebruiken van gemeentegrond? Geef dit dan aan via de aanvraagformulieren:

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en u hierover berichten.

Meer informatie