Verkeer- en vervoerbeleid

Het beleid over verkeer en vervoer in de gemeente.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Het beleid van de gemeente Westerveld met betrekking tot verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan 2011-2020 (GVVP). In 2011 is hard gewerkt aan het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) (PDF - 24,9 MB). Daarmee is de visie van het gemeentebestuur op het gebied van verkeer en vervoer tot circa 2020 vastgelegd.

Het GVVP is op 20 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan het plan is tevens een uitvoerinsgprogramma voor de komende jaren gekoppeld. In het rapport Verkeersenquete (PDF - 1,73 MB) zijn de uitkomsten verwerkt van de verkeersenquête die alle inwoners aan het begin van het jaar konden invullen en die als input heeft gediend voor het nieuwe GVVP.

Leidraad in het gemeentelijke verkeer- en vervoerbeleid is het principe 'Duurzaam Veilig'. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en waterschappen hebben in 1997 onder het motto 'Duurzaam Veilig' afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Duurzaam Veilig wil (ernstige) verkeersongevallen voorkomen en als dat niet mogelijk is de kans op ernstig letsel zoveel mogelijk uitsluiten. Om dit doel te bereiken is de mens als uitgangspunt genomen. De mens maakt nu eenmaal fouten en hij houdt zich niet altijd aan regels; hierdoor is de mens een belangrijke veroorzaker van ongevallen.

Weg, mens en voertuig

Duurzaam Veilig wil deze fouten en overtredingen minder gemakkelijk laten gebeuren of de gevolgen ervan opvangen. Dit alles door het verkeerssysteem in te richten op basis van de volgende 3 peilers:

  • Weg: de weg moet zo worden ingericht dat iedereen kan zien op wat voor weg hij/zij rijdt en welk rijgedrag gewenst is.
  • Mens: de mens moet door voorlichting en verkeerseducatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en er zal gecontroleerd moeten worden of hij zich veilig gedraagt.
  • Voertuig: door verbeteringen aan het voertuig en Europese afspraken moeten de voertuigen veiliger worden.

De gemeente heeft met name invloed de eerste 2 peilers: de weg en de mens. De mens moet worden voorgelicht en de weg zal dus zo moeten worden ingericht, dat ongelukken met ernstige afloop zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook moet de weggebruiker aan de inrichting van de weg kunnen zien welk rijgedrag van hem of haar wordt verlangd. Hiervoor moeten o.a. functies aan de wegen worden toegekend; het zogenaamd categoriseren van wegen. Daarbij gaat het er om te bepalen of een weg een verkeers- of een verblijfsfunctie heeft.

Functie van de weg

Bij een verkeersfunctie heeft het gemotoriseerde verkeer prioriteit zodat dat op een vlotte manier doorstromen. Dit betreft vaak de auto(snel)wegen die in beheer en onderhoud van het Rijk of provincie zijn. Bij een weg met een verblijfsfunctie ligt de prioriteit op het bestemmingsverkeer en het langzame verkeer.

De keuze voor de functie van de weg is onder meer afhankelijk van de omgeving en het gebruik. De functie van de weg bepaalt hoe de weg eruit ziet. De gemeente heeft daarom voor het GVVP haar wegen gecategoriseerd en er functies aan toegekend.

Verblijfsgebied

Het grootste gedeelte van de gemeente Westerveld is verblijfsgebied waar ‘verblijven’ prioriteit heeft. Het overgrote deel van de wegen in de gemeente is daarom aangewezen als weg met een verblijfsfunctie. De gewenste snelheid op wegen binnen verblijfsgebieden is binnen de bebouwde kom 30 km/h en buiten de bebouwde kom 60 km/h.

In 2002 is op vrijwel alle wegen in verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 km/h ingevoerd. Daarnaast is met prioriteit op een aantal wegen in verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom in 2003 een maximumsnelheid van 60 km/h ingesteld. In de komende periode zal (vaak in combinatie met onderhoudswerkzaamheden) het hele buitengebied als verblijfsgebied buiten de bebouwde kom ingericht moeten worden met een maximumsnelheid van 60 km/h.

Verkeerseducatie

Naast veilige inrichting van wegen zijn voorlichting en educatie belangrijke aspecten binnen Duurzaam Veilig. Onder de noemer Permanente Verkeerseducatie (PVE) ondernemen we als gemeente veel activiteiten op dat gebied. Zie voor meer informatie de pagina 'Verkeerseducatie'.