Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

 • Wat is een omgevingsplan

  In het omgevingsplan wordt voor elk perceel vastgelegd welk type gebruik is toegestaan en welke regels daarbij gelden. In het omgevingsplan staan regels voor bouwwerken, gebruik, milieu, geluid, kappen, uitrit etc. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is geregeld dat gemeenten tot 2032 de tijd krijgen om te werken aan dit omgevingsplan. Tot die tijd blijven bestemmingsplannen gelden maar ook verordeningen en beleidsregels.

 • Bestemmingsplannen ter inzage

  Voor 1 januari 2024 is nog een aantal bestemmingsplan in procedure gebracht. De stappen in de bestemmingsplanprocedure(s) blijven hier nog zichtbaar. De volgende bestemmingsplan liggen (op afspraak) ter inzage en zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. en https://omgevingswet.overheid.nl/home

 • Omgevingsplan-Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied of in een pand zijn toegestaan? Raadpleeg het bestemmingsplan tijdelijk deel via het omgevingsloket (regels op de kaart) via https://omgevingswet.overheid.nl/home

 • Omgevingsplan wijzigen

  Vanaf 1 januari 2024 geldt het omgevingsplan. Dit bestaat uit een tijdelijk deel (waaronder bestemmingsplannen) en een nieuw deel. Als u iets wilt waarvoor het omgevingsplan aangepast moet worden, dan gaat dat vanaf 1 januari 2024 anders. U kunt uw plan indienen door middel van een principeverzoek. Werken wij mee dan kijken wij samen met u naar de stappen die hiervoor gezet moeten worden.

 • Meewerken aan een initiatief

  Als u (bouw)plannen heeft, zijn er twee mogelijkheden om dit bij de gemeente kenbaar te maken. U kunt een aanvraag vooroverleg indienen. De aanvraag vooroverleg is nog geen concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning. U kunt uw plannen kenbaar maken door de aanvraag in te dienen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt op het einde van de vragenboom "overleg met bevoegd gezag" aanklikken. Dan komt de aanvraag als vooroverleg bij ons binnen. Uw aanvraag wordt beoordeeld en u ontvangt bericht over de verdere procedure.

 • Principeverzoek

  Als uw bouwplannen niet (geheel) passen binnen het omgevingsplan, kunt u een principeverzoek bij de gemeente indienen.

 • Ruimtelijke procedures

  Als een bepaalde ontwikkeling niet past, wordt beoordeeld of het via een procedure kan plaatsvinden. Welke procedure gekozen wordt, zal met u of uw adviseur worden overlegd.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Is de waarde van uw pand gedaald door een planologische maatregel zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijkingsprocedure ? Dan heeft u misschien recht op nadeelcompensatie.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

  Voor werkzaamheden buiten de bebouwde kom of in een beschermd dorpsgezicht heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.