Wat merkt u van de Omgevingswet?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Als u iets wilt (ver)bouwen dan heeft u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig.

Met de Omgevingswet wil de overheid regels rondom bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, kappen, uitrit aanleggen, water en natuur samenvoegen en eenvoudiger maken. Deze regels zijn te zien op 1 (digitale) plek, het Omgevingsloket. 

Wat merkt u van de nieuwe wet?

  • Minder regels en de regels die er zijn, worden overzichtelijker
  • Alle regels van verschillende overheden zijn op één digitale plek te vinden, het Omgevingsloket.nl. 
  • Een project of activiteit starten? U hoeft maar één vergunning aan te vragen, óók als er meer overheden bij betrokken zijn
  • Vraagt u een vergunning aan, dan weet u sneller waar u aan toe bent
  • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief
  • U kunt in één oogopslag zien welke plannen er zijn

Meedenken en meepraten

In de Omgevingswet is geregeld dat participatie belangrijk is. Het is belangrijk om de omgeving vroeg te informeren en betrekken bij uw plannen. Alle kennis, ideeën en creativiteit komen zo op tafel. Dat zorgt voor meer draagvlak en betere besluiten. De gemeente heeft hiervoor een handreiking opgesteld. 

Animatie van de Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 ziet u in één oogopslag welke regels er gelden in uw omgeving. Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

De nieuwe wet heeft gevolgen voor overheden die de leefomgeving beheren. Ook inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Verleende omgevingsvergunningen blijven gewoon geldig en bedrijven hoeven geen nieuwe aanvragen/meldingen te doen. Als er iets verandert in het bedrijf of er zijn plannen dan moet er misschien een vergunning voor aangevraagd worden of een melding ingediend worden. Een omgevingsvergunning of een verandering van het bedrijf kunt u aanvragen bij het Omgevingsloket via  Home - Omgevingsloket (overheid.nl)

Instrumenten voor gemeente

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen de gemeente haar taken voor de leefomgeving uitvoert. Dit zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Omgevingsvisie Westerveld

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2022 de Omgevingsvisie Westerveld vastgesteld. In de Omgevingsvisie beschrijven we de koers en ambitie van Westerveld. De visie vormt het kader voor andere kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Ook dient de omgevingsvisie als kader bij nieuwe ruimtelijke initiatieven die niet zijn voorzien in het omgevingsplan. Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden dachten mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie Westerveld.

Logo Westerveld Natuurlijk

Het omgevingsprogramma

De gemeente kan in het omgevingsprogramma het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de leefomgeving uitwerken. Het programma kan zich daarbij toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals landbouw of horeca. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied (voorheen structuurvisie). De gemeente kan zo'n programma gebruiken als beleidsmatig kader voor het vaststellen of wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente in een programma maatregelen opnemen waarmee zij een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de leefomgeving wil bereiken. De gemeente heeft nog geen programma's. 

Het omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 gelden de bestemmingsplannen nog maar heten ze samen het  "Omgevingsplan, tijdelijk deel" want de gemeente gaat de komende jaren deze bestemmingsplannen samenvoegen tot één omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit moet voor 1 januari 2032 klaar zijn. Totdat we een omgevingsplan hebben, worden aanvragen getoetst aan het omgevinsplan-tijdelijk deel / bestemmingsplan. Als het omgevingsplan klaar is, zal deze een procedure doorlopen en uiteindelijk vastgesteld gaan worden door de gemeenteraad. Uiteraard betrekken wij de inwoners en bedrijven bij dit proces. 

De omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kan de overheid toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. Dit betekent dat sommige activiteiten vergunnvrij, vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn. Een groot aantal algemene regels is opgenomen in de vergunningcheck van het omgevingsloket. Dit zijn met name regels vanuit het rijk en provincie. De gemeenteregels die vooral straks opgenomen worden in het omgevingsplan zijn er nog niet omdat er nog geen omgevingsplan is. Tot die tijd blijven bestemmingsplannen of bijvoorbeeld een verordening gelden om een aanvraag aan te toetsen. Uitendelijk zal het omgevingsplan er zijn en zullen daar regels aan gekoppeld worden waarmee een inwoner of bedrijf kan nagaan of een plan al dan niet vergunningplichtig is. Dat heet toepasbare regels. Daar wordt de komende jaren door ons aan gewerkt.