Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022. De Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet maakt het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de leefomgeving eenvoudiger.

Doel van de wet

De Omgevingswet heeft twee maatschappelijke doelen:

  •     een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
  •     de leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor overheden die de leefomgeving beheren. Ook inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter.

Instrumenten voor de gemeente

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen de gemeente haar taken voor de leefomgeving uitvoert. Dit zijn de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

De omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De omgevingsvisie is integraal. Integraal betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de leefomgeving. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De gemeente kan samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke omgevingsvisie opstellen.

Het omgevingsprogramma

De gemeente kan in het omgevingsprogramma het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de leefomgeving uitwerken. Het programma kan zich daarbij toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals landbouw of horeca. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied (voorheen structuurvisie). De gemeente kan zo'n programma gebruiken als beleidsmatig kader voor het vaststellen of wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente in een programma maatregelen opnemen waarmee zij een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de leefomgeving wil bereiken.

Het omgevingsplan

Samen met de waterschapsverordening bevat het omgevingsplan de regels voor de leefomgeving op lokaal niveau. Het omgevingsplan bevat alle regels over de leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de gemeente in het omgevingsplan heeft opgenomen. Per gemeente is er één omgevingsplan.

De omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kan de overheid toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (inwoner, bedrijf, overheid) een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning geldt voor degene aan wie de vergunning is verleend.

Tijdlijn omgevingswet

De tijdlijn voor de invoering van de omgevingswet in de gemeente Westerveld is hieronder schematisch weergegeven.

Tijdlijn omgevingswet schematisch weergegeven

Resultaten campagne Westerveld Natuurlijk

In 2019 is met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’ veel informatie bij inwoners, ondernemers en andere organisaties opgehaald. Deze informatie wordt gebruikt om de omgevingsvisie vorm te geven. In de tijdlijn hierboven wordt schematisch weergegeven hoe en wanneer (onder andere) de omgevingsvisie tot stand komt. De opgehaalde resultaten worden per thema weergegeven in de factsheets hieronder.

Factsheet complete campagne (PDF - 949 kB)

Factsheet campagne deel één (PDF - 1,1 MB)