Pilot erfmolens 25 meter

Wij zijn een pilot gestart waarbij agrariërs de mogelijkheid hebben om een erfmolen te plaatsen van 25m in plaats van 15 m.

Proef met erfmolens op boerenerven

In onze gemeente zijn we gestart met een pilot waarin erfmolens van maximaal 25 meter worden toegestaan op boerenerven met een mogelijk hogere energieopbrengst dan erfmolens van 15 meter. Het plan is ontwikkeld in overleg met de provincie. Aan deelname zijn voorwaarden verbonden. In totaal worden maximaal 10 hoge erfmolens toegestaan. Het gaat om een proef. De eerste twee jaar brengen de gemeenten in kaart hoe groot het draagvlak onder omwonenden is, of de hogere erfmolens renderen en wat de impact op het landschap is. 

Wat houdt de pilot in?

 • Tien agrarische ondernemers kunnen een tijdelijke vergunning krijgen voor maximaal één erfmolen. De ashoogte moet 20 tot 25 meter hoog zijn en de molens mogen maximaal tien jaar blijven staan.
 • Bij de pilot hoort een monitorings- en evaluatietraject. Daarbij onderzoeken we de effecten van de hogere erfmolens op het landschap, de energieopbrengsten en het draagvlak in de omgeving. De resultaten gebruiken we om te kijken of we de erfmolens permanent in onze gemeente willen toestaan.
 • Als de erfmolens in onze gemeente permanent mogelijk worden, dan kunnen deelnemers aan de pilot een permanente vergunning aanvragen. Als dit niet het geval is, dan moet de erfmolen na 10 jaar worden verwijderd.
 • In de eerste helft van 2026 moet de evaluatie zijn afgerond en zal de gemeente een keuze maken of hogere erfmolens permanent worden toegestaan.
 • Naast een aantal extra eisen rondom de plaatsing van de erfmolens, baseren we ons zo veel mogelijk op onze huidige wet- en regelgeving.
 • In 2023 maken de deelnemers aanspraak op ISDE-subsidie vanuit het Rijk. Deze subsidie kan al vóór gunning en plaatsing van de molen worden aangevraagd. Zie hiervoor de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Deelnemers gaan zelf met de omwonenden in gesprek en maken hiervan een participatieverslag wanneer de vergunning wordt ingediend. 

Wie kunnen deelnemen?

Aan de pilot kunnen maximaal 10 agrarische ondernemers deelnemen. Daarnaast hebben we een aantal criteria gesteld: 

 1. deelnemer is een agrarische ondernemer, zoals blijkt uit zijn overlegde inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 2. deelnemer heeft nog geen erfmolen op het erf;
 3. deelnemer levert bij de vergunningaanvraag een participatieverslag bij de gemeente aan. Dit wordt besproken tijdens het oriënterende gesprek, waarvoor de deelnemer zich kan aanmelden via de website van de gemeente;
 4. deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk niet teruggeleverd kan worden. De opgewekte stroom van de erfmolen dient voor eigen verbruik en het opwekprofiel sluit aan bij het verbruiksprofiel;
 5. plaatsing van de betreffende erfmolen is niet in strijd met de randvoorwaarden en criteria zoals gesteld in dit pilotplan en het facetbestemmingsplan kleinschalige hernieuwbare energie;
 6. deelnemer gaat akkoord met een tijdelijke vergunning van 10 jaar;
 7. deelnemer gaat akkoord met het risico van een eventuele verwijderingsplicht die in de tijdelijke vergunning wordt opgenomen. Uit de aanvraag moet blijken dat de erfmolen binnen een korte termijn na het verlopen van de tijdelijke vergunning te verwijderen is;
 8. deelnemer verleent medewerking aan monitoring en evaluatie.

Welke molens mogen tijdelijk worden geplaatst? 

Met de pilot mag een erfmolen met een ashoogte tot 25 meter tijdelijk worden geplaatst, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Naast onderstaande voorwaarden gelden de reguliere eisen die we stellen in het facetbestemmingsplan kleinschalige hernieuwbare energie. 

 • de erfmolen heeft een minimale ashoogte van 20 meter en een maximale ashoogte van 25 meter (gemeten van de wiekenas);
 • de erfmolen dient een neutrale kleurstelling, bijvoorbeeld lichtgrijs of lichtgroen, te krijgen en mogen niet reflecterend zijn;
 • de erfmolen beschikt over drie wieken;
 • de erfmolen beschikt over een horizontale as.

     Wat kunt u verwachten van het monitoringstraject?

Gedurende twee jaar worden monitoren uitgevoerd. Dit vindt plaats op afstand, maar dit kan ook op locatie en dus op uw erf zijn. We onderzoeken namelijk of de erfmolens voldoende draagvlak hebben in de samenleving, of ze genoeg energie opbrengen en hoe ze het beste ingepast kunnen worden in ons landschap. Daarnaast onderzoeken we wat voor effect de erfmolens hebben op de natuur.

Onderdeel draagvlak

U start zelf met een participatietraject, omdat dit een verplichting is om uw vergunningsaanvraag compleet in te kunnen dienen. Gedurende de pilot brengen we regelmatig in kaart hoe de omwonenden en overige inwoners van de gemeente de erfmolens ervaren.

Onderdeel duurzaamheid en energie

We onderzoeken of de erfmolens inderdaad genoeg energie opleveren in onze landschapstypen. Daarnaast onderzoeken we of dit een dusdanig positief verschil is, dat de (eventuele) effecten op de landschappelijk kwaliteit aanvaard kunnen worden. Voor u betekent dit dat wij regelmatig uw energie opbrengsten in moeten kunnen zien, om dit te kunnen beoordelen. Dit onderzoek wordt normaliter op afstand uitgevoerd. U dient akkoord te gaan met medewerking hieraan.

Onderdeel natuur

De resultaten van uw QuickScan, die verplicht is om uit te voeren bij de vergunningsaanvraag, worden gebruikt om te onderzoeken wat de impact van de erfmolens op de natuur is. 

Inschrijfdatum pilot verstreken

Inmiddels in de inschrijfdatum voor de pilot verstreken. Er zijn voldoende aanmeldingen waarmee we in een oriënterend gesprek de mogelijkheden met elkaar bespreken en waarin we de inhoud van de pilot verder uitleggen. Na dit gesprek kunnen de potentiële deelnemers de vergunningaanvraag voorbereiden.  
Het is vanaf september mogelijk om vergunningaanvragen in te dienen. Nadat de aanvraag volledig is ingediend, heeft de gemeente 8 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben. Neemt u dan contact op mevrouw S. van der Linde, beleidsadviseur duurzaamheid en energie, telefoonnummer 140521.