Uitzonderingen eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? Zolang minimaal een van u dit jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo;
  • Inwoners met een gezinsinkomen onder 110% van de geldende bijstandsnorm;
  • Er is sprake van kosten voor een (sport)rolstoel;
  • Bij inzet van tijdelijke bemoeizorg;
  • Wanneer er respijtzorg wordt verleend;
  • Er is sprake van toekenning van hulp-op-maat voor een inwoner onder de 18 jaar;
  • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wmo.

U betaalt een andere bijdrage in de volgende situatie:

Wanneer u beschermd wonen vanuit de Wmo ontvangt, wordt uw eigen bijdrage berekend per situatie. Het CAK stelt de hoogte hiervoor vast. Wanneer u in een instelling woont, wordt dit op dezelfde manier berekend als in de Wlz. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van het CAK, www.hetcak.nl.