Grondwater

Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

Doelstelling

Wanneer zich structurele problemen voordoen van grondwateroverlast is de gemeente verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in het openbaar gebied. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Het is aan de gemeente hoe zij hieraan een doelmatige invulling geeft. Om structurele grondwateroverlast objectief vast te kunnen stellen moet een relatie worden gelegd met de gewenste grondwaterstand die hoort bij een bepaalde vorm van grondgebruik (aan de grond gegeven bestemming).

Beleidsnotitie grond- en hemelwater (PDF - 208 kB)

Grondwaterstanden

De gemeente monitort de grondwaterstanden in de kernen Darp, Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder. Door het opzetten van een grondwatermeetnet en aan de hand van de resultaten van een gehouden enquête en 'inventarisatie wateraspecten' heeft de gemeente een aanzet gegeven tot het verkrijgen van meer informatie over de opbouw van de grondwaterstanden en de eventuele grondwaterproblematiek.