Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente.

Eerst zelf contact opnemen

Als u weet waar de overlast vandaan komt, is het in de regel aan te bevelen om eerst zelf contact op te nemen met het bedrijf. Bij direct contact is de bereidwilligheid van bedrijven om iets aan de overlast te doen vaak groter. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met de gemeente.

Aanvraag

Een klacht indienen doet u schriftelijk. U stuurt een brief naar de gemeente, met daarin minimaal:

  • een duidelijke omschrijving van uw klacht,
  • uw naam en adres,
  • de datum waarop u de brief heeft geschreven.

Onderzoek en behandeling klacht

De gemeente onderzoekt klachten over stank, geluid, water- of bodemverontreiniging. Als de bron is gevonden en de klacht blijkt gegrond, bekijkt de gemeente met het bedrijf hoe de overlast kan worden voorkomen. Als de gemeente uw klacht niet kan oplossen, wordt u naar de juiste dienst of instelling doorverwezen.

Milieuvergunning of Activiteitenbesluit

Bedrijven hebben een milieuvergunning of vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit. Hierin staan voorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen. Het komt voor dat overlast ervaren wordt, maar dat het bedrijf toch voldoet aan de voorschriften.

Zie ook

Verordening geurhinder en veehouderij