Overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Op maandag 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Het college is in gesprek gegaan met betrokkenen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Dit komt voort uit het rapport ‘Uitgesproken’, wat als ‘één van de handvatten voor de overheid op korte termijn het volgende stelt: “Wees initiatiefnemer, regisseur en facilitator van een landelijk én regionaal proces van joint fact finding ten aanzien van vraagstukken die telers en/of omwonenden aandragen.”

Naast de gemeente Westerveld zijn agrarische ondernemers en een aantal niet georganiseerde inwoners, toeleveranciers/adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek) en de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst (PDF - 474 kB). Elke partij die de overeenkomst onderschrijft houdt zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Kamervragen

In mei 2020 zijn er Kamervragen gesteld aan minister Schouten met betrekking tot de overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen. Er werd de minister onder andere gevraagd of zij de mening deelt dat het gezien de uitkomsten van het rapport ‘Uitgesproken’ onwenselijk is dat het convenant is opgesteld zonder burgerparticipatie of partijen die burgers representeren. De minister antwoorde hierop het volgende:
“Het heeft mijn voorkeur dat omwonenden en telers met elkaar in gesprek komen om op lokaal niveau bevredigende afspraken te maken. Het rapport ‘Uitgesproken’ laat zien dat dat op sommige plaatsen goed mogelijk is, maar dat in andere plaatsen hiervoor nog een weg is te gaan. Het is aan de lokale overheden om daar de juiste balans en werkwijze in te vinden en stap voor stap het gesprek weer op gang te brengen. Ik ben blij dat de gemeente Westerveld dat heeft opgepakt. Daarmee is niet gezegd dat het convenant een eindpunt is, maar wel een stap in de goede richting. De gemeente heeft het beste inzicht in de lokale situatie en ik heb vertrouwen in de aanpak die zij kiest.”

Helaas bleek het niet mogelijk om alle partijen tegelijkertijd aan tafel te krijgen. In een aantal dorpen is/lijkt geen basis meer voor het maken van afspraken tussen de partijen, zoals ook verwoord op bladzijde 10 in het rapport 'Uitgesproken'.
In tegenstelling tot wat door de steller van deze Kamervragen gesuggereerd wordt, vond er wel degelijk burgerparticipatie plaats. Inwoners en één van de opstellers van het rapport uitgesproken zijn betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst.

Evaluatie overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Op 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee werd een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Begin 2021 is er een evaluatie van deze overeenkomst gehouden onder alle betrokken partijen.

Afgelopen jaar is gebleken dat de overeenkomst bijdraagt in het tot stand komen van overleg tussen teler(s) en omwonende(n). Direct contact tussen teler(s) en omwonende(n) vaak leidt tot onderling begrip en wordt gewaardeerd. De afspraken die worden gemaakt dragen bij aan het verminderen van overlast.

Afgelopen jaar is gebleken dat het lukt om op basis van de overeenkomt op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de zorgen die er leven bij omwonenden van percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Uit de gehouden enquête onder de medeondertekenaars blijkt dat deze inwoners de agrariërs de ruimte willen geven om stapsgewijs te komen tot het verduurzamen van de teelten.

De gemeente heeft, binnen haar taken en verantwoordelijkheden, een actieve en stimulerende rol gehad in de uitvoering van deze overeenkomst.

De gemeente Westerveld zet zich, samen andere overheden, de KAVB, LTO, en stakeholders in om agrariërs te ondersteunen bij het verduurzamen van de sector zoals benoemd in de visie van de minister van LNV. In 2021 gaan alle partijen vanuit hun eigen rol verder met de toezeggingen die er zijn gedaan. LTO en de KAVB zetten zich op basis van hun  actieplannen plantgezondheid en vitale teelt 2030 in voor het verduurzamen van de sector. Toeleveranciers (CAV Agrotheek, WPA Robertus en Agrifirm) van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten zullen het gebruik van toekomstbestendige gewasbeschermingsmiddelen bevorderen en dragen bij aan de verduurzaming van de landbouw met onder andere proefveldonderzoek.. Agrifirm is in onze gemeente betrokken bij het onderzoek op proefveld in Vledder om te komen tot verdere verduurzaming.