Duurzaamheid

In de gemeente Westerveld, waar economie, ecologie en wonen & recreëren zo mooi in balans zijn, investeren we juist daarom in duurzaamheid. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken en in samenwerking met de regio. In ons beleidsstuk ‘Samenwerken aan duurzaamheid’ kunt u meer lezen over onze visie op duurzaamheid. In 2030 hebben we 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 behaald. En in 2050 moet de CO2-reductie zelfs 95% zijn ten opzichte van 1990. Daarbij hebben we een voorbeeldfunctie. Dus zijn we voor onze eigen bedrijfsvoering nog ambitieuzer: in 2030 hebben we 75% reductie van CO2- gerealiseerd.

 • Transitievisie Warmte (TVW)

  We gebruiken aardgas om onze huizen te verwarmen en om mee te koken. De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

 • Besparen

  Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing richt zich op het besparen van zowel fossiele als duurzame vormen van elektriciteit en warmte in gebouwen. Actueel is de vraag hoe we aardgas kunnen verminderen. Daarvoor kunt u zelf aan de slag.

 • Opwekken

  Om aan de energievraag te voldoen zal er meer focus moeten komen op het opwekken van energie met wind en zon. Door zonnepanelen, erfmolens en grotere windturbines is het mogelijk om deze natuurlijke bronnen om te zetten in elektriciteit. Dit kan op kleine schaal, maar ook door grote projecten. Regionaal maken we plannen in de Regionale Energiestrategie. Lokaal in de energievisie.

 • Klimaatadaptatie

  We werken hard om de verandering van het klimaat te beperken. Desondanks is de verwachting dat veranderingen in het klimaat ertoe zal leiden dat we vaker last gaan krijgen van weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. In de Regionale en Lokale Adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s maken we afspraken hoe we met deze verandering omgaan.

 • Circulaire economie

  De afgelopen jaren is er een sterke ontwikkeling gaande over het herwaarderen van afvalstromen. Door het verwaarden van afval, verandert deze in een grondstof in plaats van een restproduct. Deze ontwikkeling reduceert de CO2-uitstoot en creëert lokale economische kansen. Samen bewegen we naar een circulaire economie. Plannen hiervan zijn opgenomen in ons afvalbeleid, met het Collectief Circulair Westerveld zijn we al aan de slag.

 • Natuur inclusief

  Gemeente Westerveld bestaat voor één derde uit beschermde natuur. Er zijn drie Natura 2000-gebieden (Drents-Friese woud, het Dwingelderveld en het Holtingerveld) en twee daarvan zijn Nationale Parken. De energietransitie en de ontwikkelingen in de agrarische sector maken dat zowel het uiterlijk van de omgeving als de biodiversiteit onder druk staan. De landelijke uitstraling is onderdeel van het DNA van de gemeente Westerveld en maakt dat er een belangrijke taak ligt deze gebieden te behouden.

 • Mobiliteit

  21% van het totaal aan CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de sector verkeer en vervoer. Om de doelstellingen van het concept klimaatakkoord te behalen is het nodig aandacht te vestigen op mobiliteit. De komende jaren zal er een sterke toename zijn van het aantal elektrische auto’s. De gemeente kan hierin stimuleren door het realiseren van een dekkend laadpalennetwerk.

 • Nieuws, contact en achtergrondinformatie

  Hier leest u actuele berichten over duurzaamheid en hoe u contact kunt opnemen met de gemeente.