Vooroverleg

Kosten

Voor het volgen van vooroverleg worden leges in rekening gebracht. In de legesverordening wordt dit "conceptverzoek" genoemd. Zie Leges - Gemeente Westerveld

 

Aanvraag

U kunt beginnen met het indienen van een conceptverzoek/vooroverleg Vooroverleg omgevingsvergunning - Gemeente Westerveld of een verzoek tot "verkennen initiatief". Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. De aanvraag vooroverleg wordt ingediend via het Omgevingsloket en het verzoek "verkennen initiatief" kan ingediend worden via een E-formulier. 

 

Procedure

Wij adviseren u een aanvraag vooroverleg of een principeverzoek in te dienen voordat u en aanvraag omgevingsvergunning gaat indienen. Afhankelijk van het plan, worden naast interne vakgebieden zoals verkeer, vervoer, natuur meer adviseurs betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld de provincie en/of het waterschap en de welstandscommissie. In dat geval kan niet binnen 8 weken besloten worden op een aanvraag omgevingsvergunning en moet bijvoorbeeld de beslistermijn langer aangehouden worden of wordt de aanvraag niet behandeld omdat benodigde gegevens niet zijn ingediend.

Wij willen daarom graag vroegtijdig in overleg met u en eventuele adviseurs. Daarom is vooroverleg belangrijk. Als dit vooroverleg goed en zorgvuldig doorlopen wordt, kan de vergunning binnen de termijn verleend worden. Bij alle aanvragen is participatie van belang. Bij het doorlopen van de vragenboom in het Omgevingsloket is participatie een onderdeel. 

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (opa)

De aanvraag kan ingediend worden via Home - Omgevingsloket (overheid.nl). De afhandelingstermijn is in principe 8 weken met een mogelijkheid tot verlengen met 6 weken. Soms zijn opa's niet vergunningplichtig. Het rijk heeft een aantal activiteiten vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit staan genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen via Vergunningvrije omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) . Als na 8 weken de omgevingsverguninng verleend kan worden, dan geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Wij adviseren deze termijn af te wachten voordat u begint. Na bezwaar is beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) mogelijk. 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa)

Voor een bopa geldt een afhandelingstermijn van 8 weken met eenmalig verlenging van 6 weken. Het college kan besluiten, bij complexe bopa, om de uitgebreide procedure van 26 weken toe te passen. Een bopa dient te worden voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat het plan voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Een adviesbureau kan u daarbij helpen.

De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld van gevallen waar de raad advies over wil geven. Deze lijst is te zien op : Zoekresultaten | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl). In dat geval wordt een aanvraag doorgestuurd naar de gemeenteraad voor advies. Staat het plan op die lijst dan is participatie verplicht. Als na 8 weken de bopa verleend kan worden, geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Wij adviseren deze termijn af te wachten voordat u begint. Na bezwaar is beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) mogelijk. 

Wijzigen omgevingsplan

Als in overleg met u gekozen is voor een wijziging van het omgevingsplan dan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit betekent o.a. dat een ontwerp besluit 6 weken ter inzage gelegd moet worden. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. De gemeenteraad stelt een wijziging van het omgevingsplan vast. Bij dat besluit moet overwogen worden hoe er bijvoorbeeld met participatie is omgegaan en of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of een  al dan niet een milieu-effectrapportage nodig is. Na de vaststelling wordt het besluit opnieuw gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. De wijziging wordt verwerkt in het omgevingsloket. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. 

Schade

Bij (bouw)plannen moet u rekening houden met eventuele schade bij anderen. De woning van uw buren kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat u bijvoorbeeld door een bopa of een wijziging van het omgevingsplan dichter op de grens mag bouwen. Uw buren kunnen dan nadeelcompensatie (voorheen planschade) indienen bij de gemeente. Eventuele schade wordt door middel van een af te sluiten overeenkomst aan u als 'veroorzaker' doorgerekend.

In alle gevallen is het raadzaam in overleg te gaan met uw omgeving. Hoe u dat kunt doen, leest u in onze handreiking: 2.b Bijlage 2 Handreiking participatie Omgevingswet gemeente Westerveld (concept) (4).pdf